ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стипендије за докторанте

Важна обавештења

Додатне информације:

Tелефон: 011/2687 480

Сваког радног дана од 10 до 12 часова

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  додељује стипендије студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и укључује их  у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:

 • физика (до 5 стипендијa);
 • хемија (до 15 стипендија);
 • биологија (до 15 стипендија);
 • математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);
 • медицина (до 23 стипендије, од тога до 5 стипендија у области стоматологија);
 • геонауке и астрономија (до 6 стипендија);
 • друштвене науке (до 25 стипендија);
 • историја, археологија, етнологија и уметност (до 9 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историје и до 2 стипендије у области уметности, с тим што кандидати са завршеним факултетом из области уметности могу искључиво конкуристи за стипендију у области уметности);
 • језик и књижевност (до 8 стипендија);
 • машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);
 • електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 15 стипендија);
 • саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 12 стипендија, свака област до 4 стипендије);
 • материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);
 • енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);
 • биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);
 • уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).
Како до стипендије

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

 • рођен је 1995. године или касније;
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 (осампедесет) из свих научних области;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије
 • Министарства престане са њиховим коришћењем.

Стипендисти Министарства који су остварили стипендију по претходним јавним позивима којима је стипендија прекинута, или су сами одустали од стипендије, немају права да поново конкуришу.

Кандидати – студенти на докторским академским студијама који конкуришу за стипендију Министарства попуњавају ПРИЈАВУ на јавни позивуз коју подносе документацију.

Такође, кандидати се могу информисати путем Упутства о садржини конкурсне документације и ближим условима коришћења стипендије и ангажовања стипендисте.

Попуњена и својеручно потписана ПРИЈАВА са документацијом, из које произилази да испуњавају услове по конкурсу, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ – за студенте докторских академских студија”

Немањина број 22-26, Београд

Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 2687-480, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Конкурс је отворен закључно са 26.01.2022. године. Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије најкасније до краја априла 2022. године.

Избор кандидата који ће добити стипендију извршиће се рангирањем кандидата посебно у свакој наведеној научној области, грани или дисциплини наведеној у конкурсу, према условима конкурса, с тим да се предност даје постигнутом успеху на претходно завршеним нивоима студија. У случају да два или више кандидата имају исти просек, предност се даје млађем кандидату, а у случају да је у неким областима пријављен мањи број кандидата, Министарство одлучује о начину прерасподеле стипендија до укупно предвиђеног броја. Министарство ће узети у обзир за рангирање кандидата и пријаве кандидата чије је укупно студирање (на претходним нивоима студирања)  највише до годину дана дуже трајало, него што је предвиђено студијским програмима, или ако је продужење студирања настало због породиљског одсуства (до једне године), теже болести (до једне године) или паузе у чекању да се упише студијски програм (мастер академске студије или докторске академске студије) највише до годину дана.

Изузетно од наведеног, могу се узети у обзир за рангирање и пријаве кандидата чије је укупно студирање (на претходним нивоима студирања) дуже трајало, због мировања права и обавеза студента у складу са прописима о високом образовању[1] (не узимајући период мировања у укупну дужину студирања), као и кандидате који су због неког личног својства (пол, породични статус и сл.) били спречени да докторске студије упишу у првом наредном року након завршетка основних/интегрисаних студија, уз достављање одговарајућих  доказа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Допуне документације послате по истеку рока за конкурисање биће третиране као неблаговремене и неће бити разматране.

Министарство ће резултате конкурса објавити на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на студентску праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота и посебне неге која траје дуже од дететове прве године живота, одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом високошколске установе.

Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења на њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим актом високошколске установе.

502

СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АНГАЖОВАНИХ У РАДУ НИО СТИПЕНДИРАНО У 2021. 

50.000

ДИНАРА МЕСЕЧНИ ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ

Loading