ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за финансије

preview_24092021 ministarstvo1577 - Copy

Помоћник министра Срђан Брајовић

Сектор за финансије припрема предлог финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређену буџетску годину и предлог приоритетних области финансирања, по програмској методологији за све нивое образовања и науке.

Сектор обрађује и уноси податаке везане за циклично финансијско планирање потрошње у свим сегментима образовања и науке, врши оперативно планирање финансијских средстава и припрему финансијске документације за реализацију исплата и обавља финансијско-материјалне послове за програмске активности Министарства.

Сектор врши финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику.

Сектор за финансије израђује књиговодствене извештаје и билансе књижења веродостојних књиговодствених исправа и билансирање књиговодствених промена. Осим тога, води евиденцију о реализованим финансијским трансакцијама са трезором и индиректним корисницима буџета и ради анализу завршних рачуна индиректних корисника.

Сектор прикупља, обједињује и обрађује податке о остваривању права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања).

Уже унутрашње јединице Сектора су:

1. Одсек за припрему програмског буџета

2.Одељење за извршење програмског буџета

3. Одсек за буџетско рачуноводство 

4. Одељење за обављање финансијско материјалних послова

Loading